Hợp Đồng Thầu Phụ

Hợp Đồng Thầu Phụ

Hợp đồng thầu phụ là một phần không thể thiếu trong nhiều dự án xây dựng và công trình. Nó giúp phân công trách nhiệm, quản lý các công đoạn khác nhau của dự án một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp đồng thầu phụ, bao gồm khái niệm, nội dung, các bên tham gia, giá trị hợp đồng, thanh toán và một số lưu ý khi thực hiện.

Hợp đầu thầu phụ là gì?

Hợp Đồng Thầu Phụ
Hợp Đồng Thầu Phụ

Hợp đồng thầu phụ (subcontract) là hợp đồng giữa nhà thầu chính (hoặc tổng thầu) và nhà thầu phụ, xác định phạm vi công việc và tỷ lệ công việc nhà thầu phụ thực hiện. Theo quy định, một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ.

Nhà thầu phụ cần đảm bảo năng lực hành nghề và hoạt động. Nếu là nhà thầu nước ngoài, họ phải ưu tiên sử dụng nhà thầu phụ trong nước, chỉ được ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài khi nhà thầu phụ trong nước không đáp ứng được yêu cầu. Nhà thầu phụ không có trong danh sách cũng phải được chủ đầu tư chấp thuận.

Nhà thầu chính chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, môi trường, sai sót của mình và nhà thầu phụ. Tuy nhiên, nhà thầu chính không được giao toàn bộ công việc cho nhà thầu phụ. Không có quy định về mức phần trăm tối đa cho nhà thầu phụ, phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.

Hợp đồng chính và hợp đồng phụ là hai hợp đồng độc lập

Hợp đồng chính và hợp đồng phụ là hai hợp đồng độc lập. Nhà thầu phụ tuân thủ và thực hiện đúng phần công việc trong hợp đồng. Việc trao đổi kỹ lưỡng về khối lượng và phần trăm công việc là rất quan trọng.

Giá trị hợp đồng của nhà thầu phụ

Giá trị hợp đồng của nhà thầu phụ được thực hiện thông qua nhà thầu chính, không liên quan đến chủ đầu tư. Các bên cần quy định rõ ràng về điều khoản thanh toán cho nhà thầu phụ.

Nội dung hợp đồng thầu phụ chuẩn theo quy định nhà nước

Hợp đồng thầu phụ chuẩn theo quy định nhà nước bao gồm các nội dung chính sau:

Hợp Đồng Thầu Phụ
Hợp Đồng Thầu Phụ

1. Bên A (Nhà thầu chính/Tổng thầu) và bên B (Nhà thầu phụ)

 • Thông tin về bên A và bên B (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện, v.v.)
 • Mô tả về việc bên A ủy thác cho bên B thực hiện một phần công việc của hợp đồng chính.

2. Phạm vi công việc

 • Mô tả chi tiết công việc mà bên B phải thực hiện, bao gồm khối lượng, tiến độ, chất lượng, v.v.
 • Trách nhiệm của bên B trong việc thực hiện công việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, v.v.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng

 • Thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng.
 • Các mốc thời gian quan trọng (như các bước, giai đoạn của công việc).
 • Các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

4. Giá trị hợp đồng và thanh toán

 • Tổng giá trị hợp đồng.
 • Phương thức và thời hạn thanh toán (ứng trước, thanh toán từng lần, thanh toán cuối cùng, v.v.).
 • Các trường hợp điều chỉnh giá trị hợp đồng.

5. Trách nhiệm và quyền hạn của các bên

 • Trách nhiệm của bên A và bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Quyền hạn của bên A và bên B, như giám sát, kiểm tra, yêu cầu thay đổi, v.v.

6. Chấm dứt hợp đồng

 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Thủ tục chấm dứt hợp đồng.
 • Trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng.

7. Các điều khoản khác

 • Bảo mật thông tin, giải quyết tranh chấp, luật áp dụng, v.v.

Nội dung hợp đồng thầu phụ chuẩn theo quy định nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên, tránh các tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Các bên tham gia hợp đồng thầu phụ

Các bên tham gia hợp đồng thầu phụ bao gồm:

Hợp Đồng Thầu Phụ
Hợp Đồng Thầu Phụ

1. Nhà thầu chính (Tổng thầu)

 • Là bên ký kết hợp đồng thầu chính với chủ đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về toàn bộ công trình.
 • Ký kết hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu phụ để thực hiện một phần công việc.
 • Giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

2. Nhà thầu phụ

 • Là bên ký kết hợp đồng thầu phụ với nhà thầu chính.
 • Thực hiện một phần công việc thuộc hợp đồng thầu chính.
 • Đảm bảo năng lực, chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm trước nhà thầu chính về phần công việc do mình thực hiện.

3. Chủ đầu tư

 • Chủ sở hữu của dự án/công trình.
 • Ký kết hợp đồng thầu chính với nhà thầu chính.
 • Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu toàn bộ công trình.
 • Chấp thuận nhà thầu phụ trong một số trường hợp.

Mối quan hệ giữa các bên trong hợp đồng thầu phụ cần được định nghĩa rõ ràng, nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của từng bên.

Giá trị hợp đồng thầu phụ

Giá trị hợp đồng thầu phụ là bao nhiêu?

Giá trị hợp đồng thầu phụ không có quy định cụ thể về mức tối đa, mà phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, một số lưu ý về giá trị hợp đồng thầu phụ như sau:

 • Giá trị hợp đồng thầu phụ không được vượt quá giá trị hợp đồng thầu chính.
 • Giá trị hợp đồng thầu phụ phải phù hợp với phạm vi, tính chất, yêu cầu công việc được giao.
 • Giá trị hợp đồng thầu phụ nên chiếm tỷ lệ hợp lý so với giá trị hợp đồng thầu chính, tùy thuộc vào từng dự án.

Việc xác định giá trị hợp đồng thầu phụ cần được thỏa thuận kỹ lưỡng giữa các bên, đảm bảo tính hợp lý và công bằng.

Hình thức thanh toán hợp đồng thầu phụ như thế nào?

Hình thức thanh toán hợp đồng thầu phụ cũng không có quy định cụ thể, mà phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Một số hình thức thanh toán thường gặp như:

 • Thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ công việc.
 • Thanh toán theo các mốc tiến độ (ví dụ: thanh toán 30% khi hoàn thành phần móng, 50% khi hoàn thành phần thô, 20% khi hoàn thành phần hoàn thiện).
 • Thanh toán theo khối lượng công việc thực hiện.
 • Thanh toán theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý).

Các bên cần xác định rõ hình thức thanh toán, điều kiện thanh toán, thời hạn thanh toán và các nội dung liên quan trong hợp đồng thầu phụ.

Lưu ý khi thực hiện hợp đồng thầu phụ

Khi thực hiện hợp đồng thầu phụ, các bên cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Tuân thủ quy định pháp luật

 • Đảm bảo hợp đồng thầu phụ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 • Nhà thầu chính và nhà thầu phụ phải có đủ năng lực, điều kiện hành nghề theo quy định.

2. Phạm vi công việc và trách nhiệm rõ ràng

 • Xác định cụ thể phạm vi công việc, trách nhiệm của nhà thầu phụ.
 • Tránh giao toàn bộ công việc cho nhà thầu phụ.

3. Quản lý chất lượng, tiến độ

 • Nhà thầu chính cần giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ công việc của nhà thầu phụ.
 • Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

4. Thanh toán đúng hạn

 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho nhà thầu phụ theo thỏa thuận.
 • Tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc của nhà thầu phụ do chậm thanh toán.

5. Giải quyết tranh chấp

 • Có cơ chế giải quyết tranh chấp rõ ràng giữa các bên.
 • Áp dụng các biện pháp hòa giải, trọng tài hoặc tòa án khi cần thiết.

Việc tuân thủ các quy định và thực hiện tốt các công tác quản lý sẽ giúp đảm bảo hợp đồng thầu phụ diễn ra suôn sẻ, hiệu quả.

Kết luận

Hợp đồng thầu phụ là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án xây dựng, giúp phân công trách nhiệm và quản lý các công đoạn một cách hiệu quả. Bài viết đã cung cấp thông tin về khái niệm, nội dung, các bên tham gia, giá trị và thanh toán, cũng như một số lưu ý khi thực hiện hợp đồng thầu phụ. Nắm rõ các yếu tố này sẽ giúp các bên liên quan tham gia hợp đồng thầu phụ một cách chuyên nghiệp và đạt được kết quả tốt nhất.

Đánh giá